Cookies help us to deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Welkom bij het
ISIL Office van de Koninklijke

ISIL-register raadplegen

Aanspreekpunt bij de Koninklijke Bibliotheek voor ISIL-codes:
Imke Hansen
Koninklijke Bibliotheek van België
Keizerslaan 4, 1000 Brussel
T +32 (0)2 519 57 41
E imke.hansen@kbr.be

Informatie over het agentschap

Internationale situering

Het Internationale ISIL-agentschap, opgericht door en gevestigd in de Nationale Bibliotheek van Denemarken in Kopenhagen heeft op 19 december 2008 de Koninklijke Bibliotheek van België aangeduid en erkend als Nationaal Belgisch ISIL-agentschap.

ISO-standaard

De ISIL-code is identiek aan de Internationale Standaard ISO 15111:2003 die de benaming 'International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL)' draagt. Het (enige) doel van de code is een eenduidige, duurzame, internationale identificator te creëren voor bibliotheken en aanverwante organisaties met een minimale impact op de reeds gangbare systemen (ILS, RFID etc.).

In het voorwoord tot de code lezen we samenvattend o.a.:

“Een ISIL-code identificeert een organisatie, d.w.z. bibliotheek of aanverwante instelling... die verantwoordelijk is voor een activiteit of dienstverlening in de bibliografische sector (bijv. het creëren en ter beschikking stellen van informatie die door een machine kan worden in-/uitgelezen. De code kan gebruikt worden om de producent (creator) of de bezitter (owner) van een bron (bijv. van bibliotheekitems) op unieke wijze aan te duiden. De ISIL-code is er ten behoeve van bibliotheken en andere, aan bibliotheken gerelateerde instellingen en individuen zoals bijv. informatie-professionals, documentalisten en uitgevers.”

Alle instellingen (ook niet-bibliotheken) die direct of indirect aan het internationale bibliotheekverkeer en het boekbedrijf wensen deel te nemen kunnen een ISIL-code aanvragen. In het bijzonder geldt dit voor musea, museumbibliotheken, archieven etc.

ISIL geldt tevens als MARC organisatiecode

Naar het voorbeeld van enkele andere landen (o.a. Duitsland) zal in België de ISIL-code tevens als MARC-organisatiecode fungeren (MARC Organization Code). Daarom dienen Belgische instellingen die MARC (21)-data aanleveren, ook een ISIL-code aan te vragen.