Cookies help us to deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Welkom bij het
ISIL Office van de Koninklijke

ISIL-register raadplegen

Aanspreekpunt bij de Koninklijke Bibliotheek voor ISIL-codes:
Imke Hansen
Koninklijke Bibliotheek van België
Keizerslaan 4, 1000 Brussel
T +32 (0)2 519 57 41
E imke.hansen@kbr.be

Disclaimer

Inleiding

Door deze website eenvoudigweg te gebruiken en/of te raadplegen, stemt u automatisch en onvoorwaardelijk in met al deze gebruiksvoorwaarden.
De Koninklijke Bibliotheek behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden gelijk wanneer te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving noch vergoeding van welke aard ook. We bevelen u dan ook aan deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Aansprakelijkheid

Algemeen kan de Koninklijke Bibliotheek van België niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welk technisch probleem dat een impact heeft op de verspreiding van informatie op haar website.
De Koninklijke Bibliotheek van België behoudt zich de mogelijkheid voor om de website of een deel daarvan te wijzigen of tijdelijk of permanent te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving noch vergoeding van welke aard ook.
De Koninklijke Bibliotheek van België kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld tegenover u of derden voor gelijk welke wijziging, onderbreking, opschorting of afschaffing van de website.
Indien de Koninklijke Bibliotheek van België links creëert met andere websites, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of het bestaan van die andere websites.

De Koninklijke Bibliotheek van België kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie op de websites die op haar server zijn ondergebracht en waarvan de lijst hierna volgt:

Intellectuele eigendom

Het gebruik van de website verleent geen enkel recht van intellectuele eigendom aan de gebruiker met betrekking tot de inhoud van de website, die exclusief eigendom blijft van de Koninklijke Bibliotheek van België.
Alle teksten, foto’s, video’s, gegevens, affiches, logo’s, merken en andere elementen die op de website worden gereproduceerd, worden beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of eender welke andere geldende bepaling die toepasbaar zou zijn op het vlak van intellectuele eigendom.
In verband hiermee is alleen gebruik voor privé-doeleinden toegestaan. Eender welk ander gebruik wordt beschouwd als namaak en/of een inbreuk op het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of eender welke andere geldende bepaling die toepasbaar zou zijn op het vlak van intellectuele eigendom.
Het is bijgevolg verboden om een van de elementen van de website en de website zelf volledig of gedeeltelijk te reproduceren, af te beelden, te verspreiden, in de handel te brengen, te wijzigen of over te dragen, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de Koninklijke Bibliotheek van België.
Elk ongeoorloofd gebruik van de website of een deel daarvan (hacking, namaak enzovoort) kan aanleiding geven tot vervolgingen in overeenstemming met de toepasbare wetgeving.

Links en hyperlinks

U kunt een link creëren tussen uw eigen website en de onthaalpagina van de website van de Koninklijke Bibliotheek van België. Voor het creëren van eender welke andere link is de voorafgaande toestemming van de Koninklijke Bibliotheek vereist.

Persoonsgegevens

De Koninklijke Bibliotheek van België kan bepaalde gegevens op naam verzamelen die op u betrekking hebben. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasbare wetgeving.

In het bijzonder

De gegevens die worden verzameld door de persoon die belast is met de verwerking, meer bepaald de namen, voornamen, adressen en telefoonnummers die u ons meedeelt, kunnen worden opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden van de Koninklijke Bibliotheek van België. Deze gegevens kunnen door de Koninklijke Bibliotheek van België worden gebruikt en verwerkt met het oog op het beheer van haar relaties met haar internauten, bezoekers en lezers evenals met het oog op het bestrijden van eventuele misbruiken en onregelmatigheden.

Tenzij u zich daartegen schriftelijk verzet, kunnen de Koninklijke Bibliotheek van België en haar partners deze gegevens ook gebruiken voor doeleinden van public relations.
U hebt het recht gratis inzage te nemen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en u kunt ze gratis doen verbeteren indien ze onjuist, onvolledig of niet relevant blijken te zijn. Personen die dit recht wensen uit te oefenen, moeten daartoe een schriftelijke aanvraag, gedateerd en getekend en verzegeld van een kopie van de voor- en keerzijde van de identiteitskaart, opsturen naar het Secretariaat van de Algemene directie van de Koninklijke Bibliotheek van België, Keizerslaan 4 te 1000 Brussel.

Al wie dat wenst, kan ook bijkomende inlichtingen verkrijgen over de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel, Tel : +32 (0)2 213 85 40 – Fax : +32 (0)2 213 85 65 - e-mail: commission(at)privacycommission.be

Eigendomsrechten en individuele aansprakelijkheid

Door uw mening te kennen te geven in een van de rubrieken op de website van de Koninklijke Bibliotheek van België of door eender welke inhoud mee te delen, behoudens in het kader van het e-depot, doet u ten overstaan van de Koninklijke Bibliotheek van België uitdrukkelijk en gratis afstand van alle rechten van intellectuele eigendom in verband daarmee, meer bepaald van het recht van reproductie, afbeelding, aanpassing, op gelijk welke dragers en in gelijk welke formaten die vandaag al dan niet bekend zijn, voor de hele wereld en voor de duur van de bestaande of toekomstige intellectuele eigendom.
Wanneer u een bericht publiceert op de website van de Koninklijke Bibliotheek van België, verbindt u zich ertoe de wet na te leven en meer bepaald niemand te belasteren, te misleiden, geen racistische inhoud of inhoud strijdig met de goede zeden te verspreiden, niemand te pesten of te bedreigen en geen inbreuk te begaan op andermans rechten zoals het recht op privé-leven, het portretrecht en het recht op menselijke waardigheid.
U bent als enige aansprakelijk voor de inhoud van uw bericht. Bijgevolg vrijwaart u de Koninklijke Bibliotheek van België tegen elk verhaal en/of rechtsvorderingen die welke persoon ook zou kunnen instellen als gevolg van het verspreiden van uw bericht op de website van de Koninklijke Bibliotheek van België.
De Koninklijke Bibliotheek van België behoudt zich de mogelijkheid voor om, naar eigen goeddunken, gelijk welk bericht al dan niet op haar website te publiceren, te wijzigen, online te bewaren of te schrappen, gelijk wanneer en zonder u daarvan voorafgaand op de hoogte te brengen.

Een cookie is een klein stukje tekst dat naar uw browser wordt gestuurd door een website die u bezoekt. Deze cookie helpt de website informatie over uw bezoek te onthouden, zoals uw voorkeurstaal en andere instellingen. Dit kan uw volgende bezoek gemakkelijker en de site nuttiger voor u maken. Cookies spelen een belangrijke rol. Zonder cookies zou het gebruik van internet veel frustrerender zijn. Wij gebruiken de cookies enkel om uw taalvoorkeur te bewaren voor een volgend bezoek.

Toepasbaar recht – Geschillen

Het Belgisch recht is toepasbaar op de website en in geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

Contactgegevens

Koninklijke Bibliotheek van België
Keizerslaan 4
1000 Brussel
Tel: 32-(0)2-519.53.11
E-mail: pr@kbr.be
BTW-nummer: BE 902006364